องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใส [ 12 ม.ค. 2565 ]45
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.โนนเมือง [ 1 พ.ย. 2564 ]46
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 อบต.โนนเมือง [ 1 พ.ย. 2564 ]48
4 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]53
5 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปี 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]57
6 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 4 พ.ย. 2563 ]46
7 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2563 ]44
8 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.พ. 2563 ]48
9 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ก.พ. 2563 ]45
10 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]46
11 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2562 ]49
12 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ต.ค. 2562 ]42
13 ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]42
14 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 30 ก.ย. 2561 ]45