องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒) [ 5 ม.ค. 2566 ]38
2 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒] [ 5 ม.ค. 2566 ]37
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙] [ 4 ม.ค. 2566 ]50
4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]41