องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
haa
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป [ 25 ก.พ. 2564 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]27
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ [ 27 ม.ค. 2564 ]24
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 27 ม.ค. 2564 ]22
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 27 ม.ค. 2564 ]23
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต [ 27 ม.ค. 2564 ]21
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]32
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 4 พ.ย. 2563 ]22
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ที่ ๖๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2563 ]22
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2561 [ 1 ต.ค. 2562 ]28
13 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]27
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 3 ม.ค. 2562 ]26
15 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2562 ]27
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]22