องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ [ 19 พ.ค. 2565 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]34
3 กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 4 ม.ค. 2565 ]35
4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 4 ม.ค. 2565 ]41
5 รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]36
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป [ 25 ก.พ. 2564 ]33
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]33
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]40
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ [ 27 ม.ค. 2564 ]32
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]36
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 27 ม.ค. 2564 ]36
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 27 ม.ค. 2564 ]35
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต [ 27 ม.ค. 2564 ]34
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]38
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 4 พ.ย. 2563 ]34
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ที่ ๖๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2563 ]34
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2561 [ 1 ต.ค. 2562 ]32
18 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]32
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 3 ม.ค. 2562 ]35
20 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2562 ]37
 
หน้า 1|2