องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

นโยบายการบริหารงาน

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายทรัพย์ทวี   ศรีมุงคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

อำเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

วันที่   22    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556

 

คำนำ

คำแถลงนโยบายฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 58 / 5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองชุดปัจจุบัน  ได้จัดทำคำแถลงนโยบายในการพัฒนาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใต้การรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นแนวทางที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกคน  การพัฒนาดังกล่าวมาจากพื้นฐานและความตั้งใจที่อยากจะเห็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  มีความเจริญก้าวหน้าไปทุก ๆ ด้าน  แต่โดยข้อจำกัดต่าง ๆ  ที่มีอยู่ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง  ขาดระบบชลประทานที่ดีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่แต่ยังขาดทักษะในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีผลผลิตที่ดี ต้นทุนในการผลิตก็สูง  ปัจจุบันเกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดทุนอยู่ตลอดเวลา  เพราะต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าจ้างแรงงาน  ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง  ผลผลิตราคาตกต่ำ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน  การมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวคงไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง

                ดังนั้นจึงมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคนควบคู่กันไปด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นในการที่จะพัฒนาให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ประชาชน  เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย  สามารถที่จะประกอบอาชีพแข่งขันกับตลาดอื่น ๆ  ได้  ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน  โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

( โครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง )

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ    มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง     มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่    มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  บนพื้นฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม

กระผมและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  ต่างตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ในการที่จะพัฒนาด้วยความมุ่งมั่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลโนนเมืองต่อไป

   

(นายทรัพย์ทวี    ศรีมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

 

  คำแถลงนโยบายของ

นายทรัพย์ทวี   ศรีมุงคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

อำเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู

 เรียน   ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ

                ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง   เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม  2556  ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโนนเมือง ได้ให้ความไว้วางใจและเลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้ประกาศรับรองผลเมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน   2556  นั้น    บัดนี้กระผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบาย  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  ไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยการจัดทำนโยบายนั้น คณะผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกรอบอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 )  หรือตามระเบียบและข้อบังคับอื่นที่กำหนดไว้อย่างซื่อสัตย์ สุจริต  และจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยจะขอนำเรียน  ท่านประธานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ในยุทธศาสตร์  และนโยบายในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน  ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและยุติธรรม  การพัฒนาที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดคือ   การพัฒนาคน     การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น  การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง  ต้องทำควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุสู่สังคมที่มีคุณภาพต่อไป

                ดังนั้นกระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  ดังนี้

 1.     นโยบาย ด้านจัดให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ภายใน 2 ปี

                1.1 จัดซื้อถังขยะให้ทุกหมู่บ้านรวม 15  หมู่บ้าน  เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ

                1.2 จัดซื้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย     เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอนามัย และสิ่งแวดล้อม

   1.3 ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน ตำบลรวมถึงภายในองค์กร  หน่วยงานราชการต่าง ๆ

1.4 จัดหาที่ทิ้งขยะภายในจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีสถานที่ทิ้งขยะมีการจัดเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ  ประชาชนมีสถานที่ทิ้งขยะทำให้ไม่เกิดมลพิษในตำบล

                1.5 ส่งเสริม  สนับสนุน  อบรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste)   โครงการหน้าบ้านน่ามอง  โครงการธนาคารขยะ เป็นต้น  เพื่อให้ชุมชนสะอาด  น่าอยู่ ปลอดขยะและปลอดเชื้อโรค

 2. นโยบาย  ด้านขยายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการเกษตรเพิ่มขึ้น

                2.1 ดำเนินการติดตั้ง    และขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่าง ๆ   ภายในตำบลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                2.2 ส่งเสริมขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขตตำบลโนนเมืองเพื่อความสะดวกในการทำการเกษตรของเกษตรกรและการสัญจรไปมาตอนกลางคืน

                2.3  ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ  (Timer  Control)   กรณีไฟฟ้าแสงสว่างมีปัญหาหรือไฟดับเมื่อติดตั้งTimer control ไฟฟ้าจะดับเป็นโซน  หรือบางซอยเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

                2.4  สนับสนุนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า   และเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชนภายในตำบล เพื่อแก้ปัญหากระแสไฟฟ้ามาไม่สม่ำเสมอ

2.5  จัดให้มีการเขียนแบบไฟฟ้า (Autocad drawing system) แสงสว่าง ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และภาพรวมทั้งตำบล (Lay out planing) เพื่อสะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไข

  3. นโยบาย  ด้านจัดให้มีถนนลาดยางหรือคอนกรีตพร้อมร่องระบายน้ำในหมู่บ้านรวมถึงถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

                3.1 สำรวจและซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน(ถนนที่ใช้สัญจรเป็นประจำที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขัง ฯลฯ)  ที่ต้องเร่งก่อสร้างถนนเพื่อความสะดวก  ปลอดภัย  ในการใช้รถใช้ถนน   โดยคำนึงถึงความเหมาะสมซึ่งบางเส้นทางอาจจะเป็นถนนลาดยาง  หรือคอนกรีต 

3.2  จัดให้มีการสำรวจถนนที่ก่อสร้างถนนแล้วมีสภาพการใช้งานได้แต่ยังไม่มีร่องระบายน้ำ    ทำให้ในฤดูฝนน้ำเอ่อล้นท่วมถนน     แล้วจัดให้มีการจัดทำร่องระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมา  และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร

 3.3 ส่งเสริมติดตั้งท่อ  ก่อสร้างช่องระบายน้ำภายในตำบล  ขยายเขตและวางท่อระบายน้ำภายในตำบล  เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนชำรุด  เสียหาย  เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง  มลพิษ  ด้านกลิ่นและแหล่งเพาะพันธ์สัตว์พาหนะนำโรค

3.4 ปรับปรุงถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  และถนนเพื่อใช้ในทางการเกษตรที่สัญจรไม่สะดวก

3.5 จัดให้มีการเขียนแบบถนน  (Autocad  drawing   system)     ถนนทุกเส้นหลัก

เส้นรอง ถนนทางการเกษตรทุกหมู่บ้าน และภาพรวมทุกซอยภายในตำบล (Lay out planing)  เพื่อความสะดวกในการวางแผนพัฒนาในระยะสั้น  และระยะยาวต่อไป 

 4. นโยบาย  ด้านพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตำบลและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

4.1  นโยบาย  ด้านพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตำบล

4.1.1 ส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง และข้าราชการฝ่ายการเมือง

ในองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีระเบียบวินัยที่ดี  เป็นแบบอย่างของประชาชนรวมถึงภายในองค์กร

4.1.2 การปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  จ้างเหมาบริการ

ต้องมีปริมาณการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่ง  หน้าที่   โดยจะมีการประเมินผลงานทุกเดือน  หากไม่สามารถแสดงปริมาณที่ปฏิบัติงานในแต่ละวัน  เดือน  จะมีผลต่อการประเมินความดีความชอบ   และต่อสัญญาจ้าง และอื่น ๆ และหากตำแหน่งใดไม่สามารถแสดงความจำเป็นที่ต้องจ้าง  อาจจะประเมินเพื่อยกเลิกสัญญาจ้างก่อนหมดสัญญาจ้างได้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ

                                4.1.3  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  และข้าราชการฝ่ายการเมือง   หาก

ตรวจพบว่ามีพฤติกรรมในทุจริต คอร์รัปชั่น  หรือนำวัสดุ  สิ่งของ  แรงงาน รถยนต์ส่วนราชการไปใช้นอกเหนือจากหน้าที่  หรือนอกเหนือเวลาราชการ  หรือนอกเหนือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลนั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด 

4.1.4 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีจิตสำนึกใน

การรับใช้ประชาชน  ปลอดการคอร์รัปชั่น  โปร่งใส  ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 

จ้างเหมาบริการ

4.1.5 ส่งเสริมและยกย่อง  ประชาชนและข้าราชการลูกจ้างที่ทำความดี 

มีความซื่อสัตย์เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบล

               4.2  นโยบาย  ด้านส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

                                4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืนพึ่งตนเองได้

4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และจัดหา

ตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ

4.2.3 สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพในตำบลโนนเมืองให้เกิดร่วมมือในการผลิต

การจำหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์

  5. นโยบาย  ด้านส่งเสริม เด็ก เยาวชน  ด้านการศึกษา  การกีฬา  ประเพณีและวัฒนธรรม

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า

5.1  ด้านการศึกษา

5.1.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา    มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนดี    หรือความประพฤติดี  แต่ยากจนพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดนิทรรศการศึกษา

                                5.1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ

                                5.1.3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก  โดยจัดโซนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น 3 ศูนย์  และจัดให้มีบริการรถรับส่งเด็กเล็ก  เพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง  และความปลอดภัยของเด็ก

5.2 ด้านการกีฬา

                                5.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

                                5.2.2  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด

                                5.2.3  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

                                5.2.4  ส่งเสริมแ