องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

หัวหน้าส่วนราชการ

 นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าที่ ร.ต. สุทัศน์  ทานุมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุริยา  อำพะวา

นางสาวพิกุล เนาว์แสง

นายยุทธวี   คำทะริ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
 นายอาคมสัน  กันสีชา
 
 
รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ