องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรัตน์ ทยาธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร.
นายสุรัตน์ ทยาธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. -


นางอาริสา เสาโกศล

นางสาวพิกุล เนาว์แสง

นายพิชิต   เวียงอินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. -
โทร.093-3208479
โทร.


นายอาคมสัน กันสีชา


ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


โทร.087-2158068