องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นายอาคมสัน  กันสีชา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นักวิชาการการกองการศึกษาฯนางสาวนฤมล  พิมพลา
นางอภิญญา  คลังกลาง นางสาวจันทร์หอม  อยู่บัว
นางสาวคมเพชร  จันทร์เขียว
นางสาวธัญวรัตน์  สุโพธิ์ขันธ์
ครู
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กโนนเมือง

ครู
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กชุมชนโนนม่วง
 ครู
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านภูพระ
ครู
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กโนนผักหวาน
ครู
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม

นางสมจิตร  จำปาลี
นางธาริณี  ทองโคตร นางศิริวิมล พุฒเขียว
นางสาวเกสร  ครองแสนเมือ นางจิตติมากาญจน์  บุญมี
ครู ศพด.โนนเมือง
ครู ศพด.ชุมชนโนนม่วง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านภูพระ
ผู้ดูแลเด็ก
 ศพด.โนนผักหวาน
ครู ศพด.วัดสามัคคีธรรม

นางสาวสุพักตร์ษร  แผ่นบุตร

นางสาวธันยา เปลี่ยมชัย นางสาววิไลวรรณ  มารมย์ นางสาวสงกรานต์  แสงนาค
นางนภาพร  เชื้อสาวะถี
ครู ศพด.โนนเมือง
ครู ศพด.ชุมชนโนนม่ว ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านภูพระ
ผู้ดูแลเด็ก
 ศพด.โนนผักหวาน
ครู ศพด.วัดสามัคคีธรรมนางสาววิไลลักษณ์  แก้วบุญเรือง

นางธัญภรณ์  ธรรมขันธ์


นายสมัย  พรมมีบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โนนเมือง

ครูผู้ดูแลเด็ก
 ศพด.ชุมชนโนนม่วง


ผู้ดูแลเด็ก
 ศพด.วัดสามัคคีธรรมนางสาวณัฐวรรณ  คำค้อ

นายชัยรัตน์  ศรีนาง


นางสาวสุภารัตน์  โกกอุ่น
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โนนเมือง

ครูผู้ดูแลเด็ก
 ศพด.ชุมชนโนนม่วง


ผู้ดูแลเด็ก
 ศพด.วัดสามัคคีธรรมนางสาวรุจิรา  นาโฮม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ศพด.ชุมชนโนนม่วง


     
นางสาวจารุณี  รุ่งเรือง นายณัฐพร  ศรีโนนยาง นางสาวปัทมา  บัวกันหา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุกองการศึกษาฯ ผู้ช่วยนักวิชาการกองการศึกษาฯ

ผู้ช่วยธุรการกองการศึกษาฯ