องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


     
 
     
           นายอาคมสัน  กันสีชา      
       
 
รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ      
       
 
     
          นางสาวนงลักษณ์  พิมพ์โกทา      
       
 
นักวิชาการศึกษา      
       
   
       
นางสาวธนันพัชร  ธนรัตน์ธัญญ์
นายวุฒิชัย  ทิพย์จันทร์ นางสาวจารุณี  รุ่งเรือง
   
       
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.นักวิชาการศึกษา ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ    
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปรมชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนผักหวาน
   
 

 
  นางนฤมล พิมพลา    นางสาวนลินี  เคลือแก้ว
นางอภิญญา  คลังกลาง
 
 นางธัญวรัตน์  สุโพธ์ขัน
นางสาวจันทร์หอม  อยู่บัว
นางสาวคมเพชร  จันทร์เขียว  
  ครู   ครู
ครู
 
ครู ครู ครู  
นางสมจิตร จำปาลี นางสาวสุพักตร์ษร  แผ่นบุตร นางสาวธัญยา  เหลี่ยมชัย นางธาริณี  ทองโคตร

นางจิตติมากาญจน์  บุญมี 

 นางนภาพร  เชื้อสาวะถี 
 ว่าง  นางสาวเกษร  คลองแสนเมือง
ครู ครู

ครู

ครู ครู  ครู  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ว่าง  นางสาวรุจิรา  นาโฮม

นางธัญวรัตน์  ธรรมขันธ์

นายชัยรัตน์  ศรีนาง

นายสมัย  พรมมีบุญ

นางสาวศิริวิล  พุฒเขียว
นายนัฐพร  ศรีโนนยาง
 นางสาววันวิสา  เชื้อสาวะถี
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก