องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

กองช่าง

นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง
ปลัด อบต.รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
งานโยธา
งานสำรวจและออกแบบ
งานสาธารณูปโภค 
 
 
 นายยุทธวี   คำทะริ
นายพิชิต เวียงอินทร์
 ว่าง
นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

นายช่างสำรวจ
 
 
 
 
 
นายวิษณุ  เหล่าจูม
 นางสาวปริฉัตร  นาใจดี
 นายปิยะ  วณณไกร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  ผช.นายช่างสำรวจ  ผช.ช่างไฟฟ้า
 
 
 
 
 
ว่าที่ร ร.ต.ศรายุทธ  บุญมี
   
ผช.ช่างไฟฟ้า