องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

กองคลัง

 
   
    นางสาวพิกุล เนาว์แสง    
 
หัวหน้าส่วนการคลัง
   
งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
     
 
นางสาวสุนิสา  ภูเมฆ  นางสาวภาวินิตย์  ศรีสุธรรม  ว่าง  ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
นางสาวยุพาพรรณ  จุลานุกะ นางสาวสุภาภรณ์  มาลี นางสาวณัฐธิดา  บุญนนท์ นางลัดดา  โคตรเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ