องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

กองคลัง


 
   
    นางสาวพิกุล เนาว์แสง    

 
หัวหน้าส่วนการคลัง
   
งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
   
 
นางสาวสุนิสา  ภูเมฆ  -ว่าง- นางจิดาภา  พรมดวงดี
 นางสาวยุภาวดี  แสนดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
   
 
นางสาวยุพาพรรณ  จุลานุกะ นางสาวสุภาภรณ์  มาลี นางสาวขนิษฐา บุญคาน นางลัดดา  โคตรเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ