องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

สำนักงานปลัด


   
 
   
      นางสุริยา  อำพะวา      
    หัวหน้าสำนักปลัด      
งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานนิติกร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานการเจ้าหน้าที่

 
 
นางสาวอรัชภรณ์ ขันสุขะ นายสุรวิทย์ เทียนคำ นางสาวกิตติยา ปัญญา ว่าง นายไชยา ไชยโคตร นายประสิทธิ์ ศรีโนนยาง นางนิรัตน์ เลบ้านแท่น
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย นักพัฒนาชมุชน เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล
   
       
นายจักรพงษ์ ศรีเศษพิมพ์ นางสาวณัฐประภาดา อาสาสะนา   นายวุฒิชัย มารมย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงลักษณ์ สิงห์บัวขาว นางสาววรรณิภา โสดาศรี  
ผชช.นักวิชาการเกษตร ผช. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผช.นักพัฒนาชุมชน ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุช  
           
นางสาวพุทธชาด ทองบุญมา     นายณัฐนันท์ ดาบุตร      
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ     พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา      


     
   
นายประดิษฐ์ แสนบุตร ว่าง   นายกฤษดา เหล่าจูม นายสมศักดิ์ แสนจันทร์    
ภารโรง พนักงานขับรถ   พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป    

 
   
     
นางสาวอรุณรัตน์  สมภาร
ว่าง   ว่าง นายเอกลักษณ์ แสงค้อม    
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถ   พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป