องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นางอาริสา เสาโกศล
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

นางสาวผุสดี  ชินตุ นางสาวสุกรรยา  พันธ์วงศา นางนงค์นุช  ลังกาพินธ์
นางพุทธชาด  ทองบุญมา
นางสาวมณีรัตน์  ทองบุญมา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
       
-ว่าง-
-ว่าง- นางสาววรรณิภา โสดาศรี พ.อ.อ. พิศาล มิเลย์
นิติกร
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวณัฐปภาดา  อาสาสะนา ว่าที่ ร.ต.หญิงนงลักษณ์  สิงห์บัวขาว นายปัญธิยากรณ์   ประสานตรี ว่าที่ร้อยตรีธนเชษฐ  บุญมี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 
นายณัฐนันท์  ดาบุตร
นายประดิษฐ์  แสนบุตร นายกฤษดา  เหล่าจูม นายวสุพล  แสงจันดา
นายจิณวัตร  บรรพตา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
นักการ พนักงานขับรถกู้ภัย พนักงานขับรถกู้ภัย พนักงานดับเพลิง
นายสุริยา  อยู่บัว
นายนิมิต  ศิริบ่แก
นายวีระศักดิ์ ใสนวลคำ นางสาวอรุณรัตน์  สมภาร นางระเบียบ  บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานดับเพลิง
คนงาน

แม่บ้าน พนักงานจ้างเหมาแม่บ้าน

 


นางสาวจันทร์สุดา  สร้อยเสนา นางตุ๊ก  กาเจริญ นายบุญหลาย  สัมพันธ์ นางสาวปวีณา  คงทวี นายมานะ โม้กุดแอก
คนงานปฏิบัติหน้าที่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น พนักงานเวชกรกู้ชีพ พนักงานเวชกรกู้ชีพ พนักงานเวชกรกู้ชีพ
นายอภิสิทธิ์  ธรรมขันธ์ นายอดิศร  อาสาสะนา นายวีระพงษ์ อุตอามาต นายธนพล ปริณาพล นางสาววิลาสินี พานุมา
พนักงานเวชกรกู้ชีพ พนักงานเวชกรกู้ชีพ พนักงานจ้างคนงานทั่วไป พนักงานจ้างคนงานช่วยปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข