องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


บัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอใหเเข้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโนนเมือง ได้ตรวจสอบรายฃะเอียตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้าย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง