องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก ได้แสคงความคิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้รับความรู้ "การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า" ได้ทำกิจกรรมสัมพันธ์ นันทนาการที่เหมาะสมกับวัย ได้พบปะเพื่อนๆผู้สูงอายุ ได้มีการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้รัับความสุขและรอยยิ้มจากทุกท่าน ได้รับความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมภายในงาน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจลูกหลานในตำบลโนนเมืองต่อไป