องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


รับการตรวจประเมิน (ITA)


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เข้าตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้รับการตรวจประเมินในวันที่  10  มีนาคม 2559