องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ [ 19 พ.ค. 2565 ]110
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]136
3 กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 4 ม.ค. 2565 ]131
4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 4 ม.ค. 2565 ]137
5 รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]166
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป [ 25 ก.พ. 2564 ]127
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]171
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]187
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ [ 27 ม.ค. 2564 ]133
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2564 ]138
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 27 ม.ค. 2564 ]135
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 27 ม.ค. 2564 ]146
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต [ 27 ม.ค. 2564 ]135
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]184
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 4 พ.ย. 2563 ]133
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ที่ ๖๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2563 ]131
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2561 [ 1 ต.ค. 2562 ]131
18 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]134
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 3 ม.ค. 2562 ]131
20 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2562 ]137
 
หน้า 1|2