องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) [ 6 ม.ค. 2566 ]62
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01) [ 6 ม.ค. 2566 ]63
3 หนังสือมอบอำนาจลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ [ 5 ม.ค. 2566 ]62
4 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 5 ม.ค. 2566 ]64
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ม.ค. 2566 ]58
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ม.ค. 2566 ]55
7 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร [ 3 พ.ค. 2561 ]218
8 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค [ 3 พ.ค. 2561 ]409
9 แบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน [ 3 พ.ค. 2561 ]301
10 แบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แผ่นที่ 2 [ 3 พ.ค. 2561 ]276
11 ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 พ.ค. 2561 ]188
12 แบบคำขอรับการสงเคราะห์ [ 3 พ.ค. 2561 ]221
13 ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับการสงเคราะห์ [ 3 พ.ค. 2561 ]260
14 แบบการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทายาทฌาปนกิจ [ 3 พ.ค. 2561 ]134
15 แบบแจ้งการขุดดิน [ 3 พ.ค. 2561 ]183