องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา   

          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลโนนเมืองเป็นตำบลที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข  น่าอยู่น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  ชาวประชาอยู่ดี  บริหารงานอย่างเต็มที่   
มีความโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาสู่อาเซียน

พันธกิจ

          มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมอย่างถึง  พร้อมสร้างอาชีพที่หลากหลายต่อเนื่อง  ยั่งยืน  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง