องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

1.  การศึกษา

                                ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา

ลำดับ

สถานศึกษา

จำนวนสถานที่ (แห่ง )

ปี 2554

ปี 2555

1

2

3

4

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)

ศูนย์การเรียนชุมชน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

7

4

3

1

6

7

4

3

1

6

 

 

 

 

2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                -  วัด                                          6  แห่ง

                -  สำนักสงฆ์                             9  แห่ง

                -  มัสยิด                                    -   แห่ง

                -  ศาลเจ้า                                 -  แห่ง

                -  โบสถ์                                    -  แห่ง

3.  สาธารณสุข

                -  โรงพยาบาลของรัฐ                                              -  แห่ง

                -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                  1  แห่ง  จนท.สาธารณสุข  8  คน

                -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                          15  แห่ง  มี อสม. 176  คน

                -  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก )                           7  แห่ง

                -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                        -  แห่ง

                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                           ร้อยละ  100

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                -  สมาชิก อปพร.                   จำนวน        195      คน

                                -  ตำรวจอาสา                         จำนวน            9      คน

                                -  ทสปช.                                จำนวน          75      คน

                                -  ลูกเสือชาวบ้าน                   จำนวน        150      คน

                                -  ทีมกู้ภัย                               จำนวน          10      คน