องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

-                    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

-                    ปลูกพืช  ได้แก่ ข้าว อ้อย แตงโม ผักต่าง ๆ

-                    เลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โคเนื้อ หมู เป็ด ไก่ และปลาน้ำจืด

-                    หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม  ได้แก่ กลุ่มเอ็นทอด  กลุ่มไวน์  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มข้าวกล้อง  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มทอผ้าฝ้าย-ผ้าไหม

-                    ประชากรบางส่วนอพยพแรงงานไปทำงานต่างจังหวัด  เช่น กลุ่มขายลอตเตอรี่

 

1.  อาชีพ

                1.1  เกษตรกรรม                                    ร้อยละ  80

                1.2  ค้าขาย                                              ร้อยละ  10

                1.3  รับจ้างทั่วไป                   ร้อยละ    7

                1.4  อื่น ๆ                                                ร้อยละ    3

2.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                2.1  ธนาคาร                                           -  แห่ง

                2.2  โรงแรม                                           -  แห่ง

                2.3  ปั้มน้ำมัน                                   11   แห่ง

                2.4  โรงสีขนาดเล็ก                         22   แห่ง

                2.5  ร้านค้าของชำ            94    แห่ง