องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสุรัตน์ ทยาธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร. 095-7813357
นายสุรัตน์ ทยาธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 095-7813357

นางอาริสา เสาโกศล นางสาวพิกุล เนาว์แสง นายพิชิต เวียงอินทร์ นายอาคมสัน กันสีชา
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 081-3394935
โทร.093-3208479 โทร. 082-8433700
โทร.087-2158068