องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสุรัตน์ ทยาธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร.
นายสุรัตน์ ทยาธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร

นางอาริสา เสาโกศล นางสาวพิกุล เนาว์แสง นายพิชิต เวียงอินทร์ นายอาคมสัน กันสีชา
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. โทร.093-3208479 โทร. โทร.087-2158068