องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลโนนเมืองมีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายบรรยากาศเพราะจากสภาพภูมิประเทศของตำบลโนนเมือง มีทั้งภูเขา ลำน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  มีป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่มาแต่โบราณซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 1.  วัดป่าภูพระสังฆธรรม

ที่ตั้ง  บ้านภูพระ  หมู่  7  ต.โนนเมือง  อ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู

ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นภูเขา  มีวัดธรรมยุติ  ซึ่งก่อตั้งมาแล้วประมาณ  50  ปี

 

2.  สวนสาธารณะชุมชนโนนม่วง

สถานที่ตั้ง  บ้านโนนม่วงใต้  หมู่  11  ต.โนนเมือง  อ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู

ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค  จากความตั้งใจของชาวบ้านจึงได้จัดทำสวนสาธารณะขึ้นเพื่อไว้ผักผ่อนหย่อนใจ

      

        
 
        
 
 
 

ประวัติความเป็นมาของวัดภูพระวนาราม

 

                เมื่อปี พ.ศ. 2512  ผู้ที่ก่อตั้งบ้านภูพระเป็นคนแรกคือ  นายบุญมา   คุนุ  ท่านได้เป็นผู้นำในการบุกเบิกป่าเขาจนมาพบถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งในถ้ำมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ข้างใน ชาวบ้านจึงเกิดศรัทธาและพากันไปสักการะบูชาและตกลงกันให้ก่อตั้งเป็นวัด  ซึ่งผู้นำในการก่อตั้งวัดป่าภูพระวนารามขึ้นคือ นายบุญมา  คุนุ  และพระรูปแรกคือพระธุดงค์ซึ่งไม่ทราบนาม   รูปต่อมาคือ หลวงปู่คำ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ต่อมาเมื่อมีประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้นจึงมีพิธีเสี่ยงทายขอฟ้าขอฝนจากวัดแห่งนี้ทุกๆ ปี เพื่อขอฝนก่อนการทำนาข้าว  ซึ่งใช้วิธีเสี่ยงทายจากการจูดบั้งไฟ  3  บั้ง   ดังนี้

บั้งที่  1  เสี่ยงทายขอฝน  ถ้าบั้งไฟขึ้นได้ดีก็หมายถึงฝนปีนั้นดี  ถ้าขึ้นไม่ดีก็หมายถึงฝนในปีนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่

บั้งที่  2  เสี่ยงทายคน  ถ้าบั้งไฟขึ้นได้ดีก็หมายถึงคนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงดีในทางกลับกันถ้าบั้งไฟขึ้นไม่ดีคนในชุมชน จะมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

บั้งที่  3  เสี่ยงทายสัตว์  ถ้าบั้งไฟขึ้นดีก็หมายถึงสัตว์เลี้ยงในชุมชนจะไม่เป็นโรคหรือไม่ล้มตาย  ถ้าบั้งไฟขึ้นไม่ดีก็หมายถึงว่าสัตว์เลี้ยงในชุมชนจะเป็นโรคหรือล้มตาย

 

  

ประวัติความเป็นมาของบึงพลาญชัย

 

                พ่อประยงค์  ยศธสาร  เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านโนนม่วงตั้งแต่สมัยที่เป็น ตำบลยางหล่อ   อำเภอหนองบัวลำภู  จังหวัดอุดรธานี  ท่านได้จับจองเอาสถานที่สาธารณะเพื่อปั้นฝายสาธารณะโดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันปั้นฝาย ซึ่งตกลงกันว่าให้ฝายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำของคนในชุมชนทุกคน  ต่อมาเมื่อมีประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

แหล่งน้ำจึงไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้  จึงได้ของบประมาณจากทางราชการเพื่อขุดลอกฝายให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพียงพอต่อการใช้สอย   และได้ตั้งชื่อฝายที่ขุดขึ้นมาใหม่นี้ว่า บึงพลาญชัย   ชาวบ้านได้ใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  และใช้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของทุกๆ ปี