องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นายอาคมสัน  กันสีชา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นักวิชาการการกองการศึกษาฯ-
นางอภิญญา  คลังกลาง นางสาวจันทร์หอม  อยู่บัว
นางสาวคมเพชร  จันทร์เขียว
นางสาวธัญวรัตน์  สุโพธิ์ขันธ์
ครู
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กโนนเมือง

ครู
รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กชุมชนโนนม่วง
 ครู
รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านภูพระ
ครู
รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กโนนผักหวาน
ครู
รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม


นางสมจิตร  จำปาลี
นางธาริณี  ทองโคตร นางศิริวิมล พุฒเขียว
นางสาวเกสร  ครองแสนเมือ นางจิตติมากาญจน์  บุญมี
ครู ศพด.โนนเมือง
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์เด็กโนนเมือง

ครู ศพด.ชุมชนโนนม่วง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ศพด.บ้านภูพระ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โนนผักหวาน ครู ศพด.วัดสามัคคีธรรม

นางสาวสุพักตร์ษร  แผ่นบุตร

นางสาวธันยา เปลี่ยมชัย นางสาววิไลวรรณ  มารมย์ นางสาวสงกรานต์  แสงนาค
นางนภาพร  เชื้อสาวะถี
ครู ศพด.โนนเมือง
ครู ศพด.ชุมชนโนนม่ว ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านภูพระ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โนนผักหวาน
ครู ศพด.วัดสามัคคีธรรมนางสาววิไลลักษณ์  แก้วบุญเรือง

นางธัญภรณ์  ธรรมขันธ์


นายสมัย  พรมมีบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศพด.ชุมชนโนนม่วง

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสามัคคีธรรม
นางสาวณัฐวรรณ  คำค้อ

นายชัยรัตน์  ศรีนาง


นางสาวสุภารัตน์  โกกอุ่น
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.โนนเมือง

ผู้ดูแลเด็กศพด.ชุมชนโนนม่วง

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.วัดสามัคคีธรรมนางสาวรุจิรา  นาโฮม
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ศพด.ชุมชนโนนม่วง
     
นางสาวจารุณี  รุ่งเรือง นายณัฐพร  ศรีโนนยาง นางสาวปัทมา  บัวกันหา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุกองการศึกษาฯ ผู้ช่วยนักวิชาการกองการศึกษาฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาฯ