องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
กองช่าง


นายพิชิต เวียงอินทร์
นายช่างโยธาขำนาญงาน
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)
นายวิษณุ เหล่าจูม

นายบรรพต  กาวน

นายบัณฑิต ขานวงษ์
นายชัชวาล บุญหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายสรทัศน์  นามกอง

นางสาวเสาวลักษณ์  พลงิ้ว

นายวินัย สะตะ นางสาวณัฐญภรณ์  ศรีโยนยาง นายศุภกิตติ์  เหล่าโยธี
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
จ้างเหมาบริการ งานไฟฟ้า จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ งานไฟฟ้า