องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวพิกุล   เนาว์แสง
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวสุนิสา   ภูเมฆ

นางสาวยุภาวดี   แสนสี

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
นางสาวสุภาพร   มาลี
นางลัดดา   โคตรเพชร
นางสาวขนิษฐา   บุญคาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวสุพัตรา   จิตราช

นางสาวอรนันท์   สมานแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


คนงานจ้างเหมา