องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองนายถาวร  วิชัยวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร.062-1066527นายสุกรี  แสงค้อม
นางวรรณนิภา  เย็นรักษา
นางสาวพัชรินทร์  สาปิตตา
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร.098-9297941
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร.062-4907829
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร.085-2272467