วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรนานายสังวาล ศรีบุญเรือง ถึง นานายเสาร์ ศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เทพื้นคอนกรีต)หน้าอาคารสำนักงานสวัสดิการสังคมและศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคม ตรงข้ามหน้าร้านภูพระวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-2008 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จำนวน 5 ศูนย์ รอบปิดเทอม(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จำนวน 5 ศูนย์ รอบปิดเทอม(เพิ่มเติม)
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านนาอ่างทอง - ภูพระ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง