องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา   

          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลโนนเมืองเป็นตำบลที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข  น่าอยู่น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  ชาวประชาอยู่ดี  บริหารงานอย่างเต็มที่   
มีความโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาสู่อาเซียน

พันธกิจ

          มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมอย่างถึง  พร้อมสร้างอาชีพที่หลากหลายต่อเนื่อง  ยั่งยืน  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง