องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ส่วนการศึกษา
 
นายอาคมสัน  กันสีชา
รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
 
 
 
นายวุฒิชัย  ทิพย์จันทร์

นางสาวธนันพัชร์  ธนรัตน์ธัญญ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวจันทร์หอม  อยู่บัว นางจิตติมากาญจน์  บุญมี

นางสาวธัญญา  เปลี่ยมชัย

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ครู คศ.1

 

นางนิภาพร  ป้องคำ

นางสมจิตร จำปาลี

นางเข็มทอง  สุโพธิ์ขัน

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

นางปรียา  คลังกลาง

นางสาวนลินี  เครือแก้ว

นางนฤมล  พิมพลา

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

นางนภาพร  เชื้อสาวะถี

นางเบญจพรรณ  เจียมเรืองจรัส

นางปิ่นทอง  ทองโคตร

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์  ไชยคุณ

นางสาวคมเพชร  จันทร์เขียว

นายไชยรัตน์  ศรีนาง

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

นางเคลือวัลย์  ธรรมขันธ์

นางวริยา  จันทะอุ่มเม่า

นางวงทอง  แจ่มใสดี

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกษร  ครองแสนเมือง

นางสุดารัตน์  ไทยมา

นายสุบิน  ทานุมา

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

   

นางสาวสุพักตร์ษร  แผ่นบุตร

นางอรณี  วิจิตรศรี 

 

ผู้ดูแลเด็ก

 ผู้ดูแลเด็ก