องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ส่วนการศึกษา
 

     
 
     
           นายอาคมสัน  กันสีชา      
       
 
รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ      
       
 
     
          นางสาวนงลักษณ์  พิมพ์โกทา      
       
 
นักวิชาการศึกษา      
       
   
       
นางสาวธนันพัชร  ธนรัตน์ธัญญ์
นายวุฒิชัย  ทิพย์จันทร์ นางสาวจารุณี  รุ่งเรือง
   
       
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.นักวิชาการศึกษา ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ    
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปรมชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนผักหวาน
   
 

 
  นางนฤมล พิมพลา    นางสาวนลินี  เคลือแก้ว
นางอภิญญา  คลังกลาง
 
 นางธัญวรัตน์  สุโพธ์ขัน
นางสาวจันทร์หอม  อยู่บัว
นางสาวคมเพชร  จันทร์เขียว  
  ครู   ครู
ครู
 
ครู ครู ครู  
นางสมจิตร จำปาลี นางสาวสุพักตร์ษร  แผ่นบุตร นางสาวธัญยา  เหลี่ยมชัย นางธาริณี  ทองโคตร

นางจิตติมากาญจน์  บุญมี 

 นางนภาพร  เชื้อสาวะถี 
 ว่าง  นางสาวเกษร  คลองแสนเมือง
ครู ครู

ครู

ครู ครู  ครู  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ว่าง  นางสาวรุจิรา  นาโฮม

นางธัญวรัตน์  ธรรมขันธ์

นายชัยรัตน์  ศรีนาง

นายสมัย  พรมมีบุญ

นางสาวศิริวิล  พุฒเขียว
นายนัฐพร  ศรีโนนยาง
 นางสาววันวิสา  เชื้อสาวะถี
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก