องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ส่วนโยธา
 
นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรื่อง
ปลัด อบต.รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
งานโยธา
งานสำรวจและออกแบบ
งานสาธารณูปโภค 
 
 
 นายยุทธวี   คำทะริ
นายพิชิต เวียงอินทร์
 ว่าง
นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

นายช่างสำรวจ
 
 
 
 
 
นายวิษณุ  เหล่าจูม
 นางสาวปริฉัตร  นาใจดี
 นายปิยะ  วณณไกร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  ผช.นายช่างสำรวจ  ผช.ช่างไฟฟ้า
 
 
 
 
 
ว่าที่ร ร.ต.ศรายุทธ  บุญมี
   
ผช.ช่างไฟฟ้า