องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สำนักงานปลัด
 

   
 
   
      นางสุริยา  อำพะวา      
    หัวหน้าสำนักปลัด      
งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานนิติกร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานการเจ้าหน้าที่

 
 
นางสาวอรัชภรณ์ ขันสุขะ นายสุรวิทย์ เทียนคำ นางสาวกิตติยา ปัญญา ว่าง นายไชยา ไชยโคตร นายประสิทธิ์ ศรีโนนยาง นางนิรัตน์ เลบ้านแท่น
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย นักพัฒนาชมุชน เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล
   
       
นายจักรพงษ์ ศรีเศษพิมพ์ นางสาวณัฐประภาดา อาสาสะนา   นายวุฒิชัย มารมย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงลักษณ์ สิงห์บัวขาว นางสาววรรณิภา โสดาศรี  
ผชช.นักวิชาการเกษตร ผช. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผช.นักพัฒนาชุมชน ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุช  
           
นางสาวพุทธชาด ทองบุญมา     นายณัฐนันท์ ดาบุตร      
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ     พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา      


     
   
นายประดิษฐ์ แสนบุตร ว่าง   นายกฤษดา เหล่าจูม นายสมศักดิ์ แสนจันทร์    
ภารโรง พนักงานขับรถ   พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป    

 
   
     
นางสาวอรุณรัตน์  สมภาร
ว่าง   ว่าง นายเอกลักษณ์ แสงค้อม    
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถ   พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป