องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มอาชีพที่จดทะเบียน วิสาหกิจชุมชนของตำบลโนนเมืองมีจำนวน 44 กลุ่มดังนี้

1.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลโนนเมือง หมู่ 1                             2.กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายตำบลโนนเมือง

3.กลุ่มเกษตรผสมผสาน (เลี้ยงโคเนื้อ) หมู่ 1                       4.กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ตำบลโนนเมือง หมู่ 2

5.กลุ่มทอผ้าตำบลโนนเมือง หมู่ 2                                       6.กลุ่มทอผ้าตำบลโนนเมือง

7.กลุ่มทอผ้าฝ้าย ทอผ้าไหม บ้านโนนไหม หมู่ 3                8.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านโนนไหม หมู่ 3

9.กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม 17/1 หมู่ 4                               10.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนสง่า หมู่ 5

11.กลุ่มทอผ้าตำบลโนนเมือง หมู่ 5                                     12.กลุ่มเย็บผ้าสตรี ตำบลโนนเมือง หมู่ 5

13.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านต้างคำ หมู่ 6 ต.โนนเมือง              14.กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ต.โนนเมือง หมู่ 6

15.ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 6 ตำบลโนนเมือง                   16.กลุ่มขนมหวาน ตำบลโนนเมือง หมู่ 7

17.กลุ่มทอผ้าฝ้าย ตำบลโนนเมือง หมู่ 7                             18.กลุ่มจักสานตำบลโนนเมือง หมู่ 8

19.กลุ่มผลิตอาหารสัตว์  หมู่ 8 โนนเมือง                            20.การเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนผักหวาน หมู่ 8

21.เย็บผ้าห่มตำบลโนนเมือง หมู่ 8                                     22.กลุ่มอิฐ ซีเมนต์ ดิน ตำบลโนนเมือง หมู่ 8

23.กลุ่มทอผ้าฝ้ายโนนผักหวาน  136 หมู่ 8                         24.โครงการเลี้ยงโคเนื้อตำบลโนนเมือง หมู่ 9

25.กลุ่มทอผ้า 9 หมู่ 9 ตำบลโนนเมือง                                 26.แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลโนนเมือง หมู่ 10

27.โครงการเลี้ยงโคโนนเปรมชัย หมู่ 10                            28.กลุ่มเอ็นวันแห้งทอดกรอบ ตำบลโนนเมือง หมู่ 11

29.เย็บผ้าห่มสำลี ตำบลโนนเมือง หมู่ 12                            30.กลุ่มแม่บ้านทอผ้ามัดหมี่ หมู่ 12 ตำบลโนนเมือง

31.กลุ่มข้าวกล้อง ตำบลโนนเมือง หมู่ 12                            32.กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ตำบลโนนเมือง หมู่ 12

33.กลุ่มทอผ้าตำบลโนนเมือง 70 หมู่ 12                              34.สบู่ดำตำบลโนนเมือง หมู่ 13

35.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านนาอ่างทอง หมู่ 13                                 6.กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ตำบลโนนเมือง หมู่ 13

37.กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลโนนเมือง หมู่ 13                          38.กลุ่มทอผ้าฝ้าย ตำบลโนนเมือง หมู่ 14

39.โครงการเลี้ยงโคบ้านโนนศิลาเหนือ หมู่ 14                  40.กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านโนนผักหวานใต้ 177 หมู่ 15

41.กลุ่มศูนย์ขยายพันธ์ข้าวชุมชนตำบลโนนเมือง              42.การทำเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ต่างๆ ตำบลโนนเมือง

43.กลุ่มปลูกอ้อยบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ 11                            44.กลุ่มประมงหมู่บ้านโนนม่วงตำบลโนนเมือง

 

 

ผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายในชุมชน และในตลาด ประกอบด้วย

 

1.ผ้าฝ้ายทอ กลุ่มทอผ้า ม.3,ม.6,ม.7,ม.10,ม.2,ม.12,ม.13,ม.14

 กลุ่มทอผ้า ม.3  โทร. 080-7415241

 กลุ่มทอผ้า ม.6  โทร. 084-4639649/042-358382

กลุ่มทอผ้า ม.7  โทร.083-3629544

กลุ่มทอผ้า ม.10  โทร.089-0366157

กลุ่มทอผ้า ม.2  โทร.087-2141378

กลุ่มทอผ้า ม.12  โทร.087-8586297

กลุ่มทอผ้า ม.14  โทร.087-1011056

กลุ่มทอผ้า ม.5  โทร.086-2309745

 
 

2.ผ้าพันคอ กลุ่มทอผ้า ม.10,ม.12,ม.2

โทร. 087-2141378/087-8586297

 
 

3.ผ้าห่ม  ม.5,ม.6,ม.2,ม.12,ม.8,ม.13

ผ้าห่ม  ม.5  โทร.083-35990911

ผ้าห่ม  ม.6  โทร.084-4639649/042-358382

ผ้าห่ม  ม.2  โทร.087-2141378

ผ้าห่ม  ม.12  โทร.087-8586297

ผ้าห่ม  ม.8  โทร.089-5772285

ผ้าห่ม  ม.13โทร.087-0075737

 
 

4.ข้าวกล้อง ข้าวฮาง

 กลุ่มข้าวกล้อง ม.12  โทร.087-8586297

 
 

5.เอ็นวัวแห้งทอดกรอบ

กลุ่มเอ็นวัวแห้งทอดกรอบ ม.11 

โทร.087-2213086

 
 

6.ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

กลุ่มทอผ้า ม.2  โทร.087-2141378

กลุ่มทอผ้า ม. 5  โทร.086-2309745

กลุ่มทอผ้า ม. 7  โทร.083-3629544

กลุ่มทอผ้า ม. 10 โทร.089-0366157

กลุ่มทอผ้า ม. 12  โทร.087-8586297

กลุ่มทอผ้า ม. 3  โทร.080-7415241

 
 

7.กลุ่มจักสาน ม.8,ม.15

โทร. 087 - 1331024