องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

                                ตำบลโนนเมืองเป็นส่วนหนึ่งของตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  แต่เนื่องจากอยู่ห่างไกล
จากตัวอำเภอศรีบุญเรือง  การคมนาคมไม่สะดวก  ราษฎรจึงขอโอน 9 หมู่บ้านแยกจากอำเภอศรีบุญเรือง  มาขึ้นกับอำเภอนากลาง
และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศโอนพื้นที่เมื่อวันที่  21  กันยายน  2529  และยกฐานเป็นตำบลโนนเมือง  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2529 
ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนากลาง

                                องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ชั้น 5  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540  ตั้งอยู่บ้านนาอ่างทอง  หมู่ที่ 13  ตำบลโนนเมือง  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากอำเภอนากลาง  22  กิโลเมตร

                                ในยุคแรกของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  เริ่มตั้งเป็นนิติบุคคล  มีการแต่งตั้งสมาชิกจากกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการและมีการแบ่งการบริหารดังนี้