วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายโนนเปรมชัย - โนนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายโนนเปรมชัย - ห้วยโจด หมู่ที่ 10 บ้านโนนเปรมชัย ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
เหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการคัดแยกขยะ(ตำบลโนนเมือง)
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง