วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายโนนไหม - โนนเสถียร หมู่ที่ 3 บ้านโนนไหม ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ตลอดสายระยะทางตามโครงการกว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง (ตามแบบอบต.กำหนด)เป็นเงิน 200,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บจ 1759 หมายเลขครุภัณฑ์ 001/46/002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเนื่องในวันอปพร. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงดินลูกรัง จากนานายสุบรรณ์ สานิพามณี - แยกห้วยไร่ (งานปรับโครงสร้างถนนใหม่) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงดินลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 480 ม.ตามแบบอบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายต้างคำ - ตะเคียนทอง โดยการลงหินคลุก บ้านต้างคำ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต สายโนนไหม - โนนศิลาเหนือ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศิลาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง