วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจ(ผู้สูงอายุยุคไอที)ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481/60/026,481/58/019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมปักชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อชุดเครื่องแบบพนักงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งหมู่บ้าน น้อมใจนำพาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียงโครงการหนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้านน้อมนำพาทอดเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งหมู่บ้าน น้อมใจนำพาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง