วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาการเรียนรู้ชุมชนป่าบะโมก บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 1 หลัง บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมไมค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานายขวัญชัย กินบุญ-นานายทองหลาง คำแก้ว บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยมอ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจ(ผู้สูงอายุยุคไอที) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง