วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
เหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
21  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน ม.3,ม.8,ม.11 จำนวน 3 สาย ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการลงดินลูกรังปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านโนนม่วง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำลำห้วยมอ บริเวณด้านหลัง โดยการปรับแต่งเป็นถนน ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 โรงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง