วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ ในเขตบริการตำบลโนนเมือง
30  เม.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตบริการตำบลโนนเมือง
27  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/59/01 ทะเบียน 81-2008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย บ้านภูพระ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒธรรม (รดนำ้ขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง