วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการเทลานกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำ บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/59/01 ทะเบียน 81-2008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/57/002 ทะเบียน กค 6281 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างโครงการขยายไหล่ทางโดยการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายโนนชัยศรี - โนนงาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง - ภูพระ โดยใช้ยางแอสฟัลติกท์สำเร็จ ซ่อมแซมถนนช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม.(ตามแบบอบต.กำหนด)และซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ่อมแซมถนนช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31 ตร.ม.(ตามแบบอบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงลูกบอล พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา บ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ลักษณะงานพร้อมเชื่อมต่อท่อระบบประปา ขนาด 2 นิ้ว ยาว 80 เมตร ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จำนวน 3 สาย บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 12 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง