วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อชุดเครื่องแบบปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006/51/001 ทะเบียน บจ 1942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกชนิดหนาขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานเหล็กเทาระดับ 1 - 3 และเก้าอี้หมุนแบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/59/01 ทะเบียน 81/2008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2008 หมายเลขครุภัณฑ์ 011/59/01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง