วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายต้างคำ - ตะเคียนทอง โดยการลงหินคลุก บ้านต้างคำ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต สายโนนไหม - โนนศิลาเหนือ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศิลาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตบริการตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายสามแยกดนนเมือง โนนม่วง โนนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก ถนนสายหัวซำใหญ่ บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ ในเขตบริการตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างทำงานโครงการขยายไหล่ทางโดยการวางท่อพร้อมบ่อพักน้ำและเทคอนกรีต บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างทำงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง