วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาด 130 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขยายไหล่ทางลงท่อพร้อมบ่อพักเททับด้วยคอนกรีต หมู่ที่ 5 ,ม.12,ม.13 จำนวน 3 สาย ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศิลาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมช่วงที่ชำรุดเสียหาย วางท่อ คสล.และลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาด 130 แรงม้า
22  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420/60/018,420/60/019,420/50/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนก้านเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442/54/003,442/54/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420/51/003,420/49/002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดอัมพวนาราม บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 11,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน จากวัด-หนองทม บ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 มีจำนวน 9 ตัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/59/01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง