วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ ห่วงใย สูงวัย ส่งเสริมพลังกาย พลังใจ วัยมีสุข ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมทันตสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลา ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลานเมรุวัดป่าโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นภูพระ - นาอ่างทอง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง