วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรองสมาชิกสภาฯผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก พร้อมเกรดปรับแต่ง สายโนเนปรมชัย - โนนงาม ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 2 สาย(สายโนนเปรมชัย-โนนงามและสายโนนม่วง-ห้วยโจด)ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อ พลุ ตะไล แพรป้ายพร้อมลูกโป่ง ตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนเมือง ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนเมือง ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนเมือง ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางแจ้งตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนเมือง ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรองสมาชิกสภาฯผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนเมือง ครั้งที่ 20