วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 4 เครื่อง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางแจ้งตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดซุ้มนิทรรศการ จำนวน 4 ซุ้ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม (หลังใหม่) บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลา ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง