วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก จำนวน 3 สาย บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3,โนนผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก ช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรองสามชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal Type3 สายบ้านโนนม่วง-บ้านห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงดินลูกรัง จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์หมายเลขครุภัณฑ์ 006/51/01 ทะเบียน บจ 1942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการลาดยางทับคอนกรีต จำนวน 2 สาย ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 5 สาย บ้านโนนศิลาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง