วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัว V สายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนผักหวาน ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอถังน้ำประปา - บ้านนายสว่าง ไม้หนองกอย บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขครุภัณฑ์ 001/49/002 ทพเบียน บจ 1759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกชนิดหนา ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการย้ายหอถังน้ำประปาหอถังสูง บ้านโนนเปรมชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้างคำ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมเป็นเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง