วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง - ภูพระ โดยใช้ยางแอสฟัลติกท์สำเร็จ ซ่อมแซมถนนช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม.(ตามแบบอบต.กำหนด)และซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ่อมแซมถนนช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31 ตร.ม.(ตามแบบอบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงลูกบอล พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา บ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ลักษณะงานพร้อมเชื่อมต่อท่อระบบประปา ขนาด 2 นิ้ว ยาว 80 เมตร ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จำนวน 3 สาย บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 12 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายโนนไหม - โนนเสถียร หมู่ที่ 3 บ้านโนนไหม ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ตลอดสายระยะทางตามโครงการกว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง (ตามแบบอบต.กำหนด)เป็นเงิน 200,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บจ 1759 หมายเลขครุภัณฑ์ 001/46/002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเนื่องในวันอปพร. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงดินลูกรัง จากนานายสุบรรณ์ สานิพามณี - แยกห้วยไร่ (งานปรับโครงสร้างถนนใหม่) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงดินลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 480 ม.ตามแบบอบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง