วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขครุภัณฑ์ 001/51/002 ทะเบียน บจ 1759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงดินลูกรัง จำนวน 3 สาย บ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงดินลูกรัง สายสามแยกนานางลำไย ถึงสามแยกวัดป่าเทพมงคลนิมิตและสายสามแยกสิบเก้าโปร่งถึงนานายสุบิน สาริต บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อยางนอกรถบรรทุกขยะเลขครุภัณฑ์ 011/59/001 เลขทะเบียน 84-2008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ องค์การบริหารส่วนตำบลโนเนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนผักหวาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กค 6281 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง