วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตทับ ยาวรวม 129 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตทับ ยาวรวม 90 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-2008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเปิด และตู้เอกสาร 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมสำหรับโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาและศพด. ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนม่วง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง