วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนผักหวาน หมู่ที 15 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศิลาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรองสมาชิกสภาฯผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก พร้อมเกรดปรับแต่ง สายโนเนปรมชัย - โนนงาม ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 2 สาย(สายโนนเปรมชัย-โนนงามและสายโนนม่วง-ห้วยโจด)ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อ พลุ ตะไล แพรป้ายพร้อมลูกโป่ง ตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนเมือง ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนเมือง ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนเมือง ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง