วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อยางรถยนต์รถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บจ 1759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนม่วง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร นาแม่เฉลิม เจริญนอก ถึงนา นายอบ หน่อสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลนับคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง