วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายบ้านโนนผักหวาน - หนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนผักหวาน ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายต้างคำ - โนนผักหวาน และสายต้างคำ - ภูพระ โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านต้างคำ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านโนนผักหวาน - บ้านต้างคำ หมู่ที่ 8 บ้านโนนผักหวาน ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 6 สาย 1.สายโนนสง่า - โนนสวรรค์ 2.นานายทองพูลจิว 3.นานายสมชาย พลเยี่ยม 4.นานางเบ็ญ แผ่นบุตร 5.นานายสุจิต ชัยบุรี 6.นานายบุญเกิง ลือคำหาร หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อ ชุด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคเรียน 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโนนผักหวานใต้ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านโนนม่วงใต้ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง