วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตทับ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต แบบผิว AC. จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลำห้วยมอ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประดับรถขบวนแห่ตามโครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - กาชาดหนองบัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 4 เครื่อง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางแจ้งตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดซุ้มนิทรรศการ จำนวน 4 ซุ้ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง