วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว(ที่สาธารณะ)บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.โนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบวิทยุสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ค่าบริการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ 2563
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างประตูรั้วและเสาธงชาติ จำนวน 2 ศูนย์ ศพด.บ้านภูพระ ศพด.วัดสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเททับด้วยคอนกรีต จำนวน 2 สาย หมู่ 1 หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเททับด้วยคอนกรีต จำนวน 2 สาย หมู่ท่ีี5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง