องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สภา อบต.
 
 
- นายประธานยศ  ประสมพืช -
ประธานสภา
 
 
- นายสุกรี  แสงค้อม - - นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์รุ่งเรือง -
รองประธานสภา เลขานุการสภา
       
- นายสุภาพ  โพธิ์ศรี - - นายสมหวัง  อ้วนทา - - นายประเสริฐ  ทองบุญมา - - นายอุทัยวัน  บุญสมัคร -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   

- นายสุกรี  แสงค้อม - - นายทรงยศ  มุขอาษา - - นายหมาน  โคตรโสภา- - นายประธานยศ  ประสมพืช -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
- นายคำรณ  เย็นรักษา - - นางสาววรรณเพ็ล  เวียนเป๊ะ- - นายประเวศ  คงทวี - - นายวุฒิชัย  พระเวียงคำ -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
- นายเฉลิมพล  กลางวิชัย - - นายบุญธรรม  ศรีไพร- - นายวิเชียร  ศรีบุญ - - นายนาวิน  สรวลเส -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
-นางจันทิมา  พันเดช- - นางปัญจา  มารมณ์ - - นายดอน  สุธรรมลิตร - - นางหนูเล็ก ชัยสงค์ -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
- นางวงเดือน  ศรีพันลม- -นายสถิตย์  สาวิกัลย์- - นายสำราญ  สาปิตตา - - นางวีระ  ทุมรักษ์ -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 
 
- นางสาวอุบล  แสนจันทร์ - - นางสำราญ  มาริชิน - - นายชาติ  สรเสส - - นายหนูแดง  ลุนพุฒ -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 
   
 
- นายเสถียร  แสนศรี - - นางวันเพ็ญ  นามมูลน้อย -

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15