องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

                1.  การคมนาคม

                     ทางบกมีถนนสายหลัก  จำนวน  2  สายคือ

                     -  ถนนสายโนนเมือง หนองบัวคำแสน   ระยะทาง  21  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง

                     -  ถนนสายโนนเมือง ฝั่งแดง                   ระยะทาง  20  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง

                2.  การโทรคมนาคม

                     -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                             1  แห่ง  (สาขาย่อยอำเภอนากลาง)

                     -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                               -  แห่ง

                     -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                     15  หมู่บ้าน  จำนวนตู้โทรศัพท์    30 เครื่อง

                3.  การไฟฟ้า

                     -  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงจำนวน        15  หมู่บ้าน

                     -  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                                                      2,527  ครัวเรือน

                     -  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

                4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                     -  ลำน้ำ , ลำห้วย                                                6  แห่ง

                     แหล่งน้ำกิน น้ำใช้

                                -  ประปาหมู่บ้าน                   50  แห่ง

                                -  ถังเก็บน้ำฝน                                       22  แห่ง

                                -  ลำห้วยสาธารณะ                                                37  แห่ง

                   -  สระน้ำสาธารณะ                                                12  แห่ง

                                -  บ่อบาดาลสาธารณะ                           54  แห่ง

                ข้อมูลอื่น ๆ

                                -  พื้นที่ทำการเกษตร                             37,000  ไร่

                                -  พื้นที่ป่าไม้                                            3,500  ไร่

                                -  ที่อยู่อาศัย                                              2,072  ไร่