องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

-                    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

-                    ปลูกพืช  ได้แก่ ข้าว อ้อย แตงโม ผักต่าง ๆ

-                    เลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โคเนื้อ หมู เป็ด ไก่ และปลาน้ำจืด

-                    หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม  ได้แก่ กลุ่มเอ็นทอด  กลุ่มไวน์  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มข้าวกล้อง  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มทอผ้าฝ้าย-ผ้าไหม

-                    ประชากรบางส่วนอพยพแรงงานไปทำงานต่างจังหวัด  เช่น กลุ่มขายลอตเตอรี่

 

1.  อาชีพ

                1.1  เกษตรกรรม                                    ร้อยละ  80

                1.2  ค้าขาย                                              ร้อยละ  10

                1.3  รับจ้างทั่วไป                   ร้อยละ    7

                1.4  อื่น ๆ                                                ร้อยละ    3

2.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                2.1  ธนาคาร                                           -  แห่ง

                2.2  โรงแรม                                           -  แห่ง

                2.3  ปั้มน้ำมัน                                   11   แห่ง

                2.4  โรงสีขนาดเล็ก                         22   แห่ง

                2.5  ร้านค้าของชำ            94    แห่ง