องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สภาพทั่วไป
 

ข้อมูลทั่วไป

                1.  ที่ตั้งและอาณาเขต

                                ตำบลโนนเมือง  อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 53  กิโลเมตร  สามารถเดินทางโดยออกจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูโดยใช้เส้นทางถนนอุดรธานี เลย  มุ่งหน้าไปอำเภอนากลาง  แยกเลี้ยวซ้ายเข้าได้ 2 เส้นทาง  คือเลี้ยวซ้ายเข้าตำบลฝั่งแดง  ผ่านตำบลฝั่งแดง  เข้าสู่ตำบลโนนเมืองและอีกเส้นทางหนึ่งเลี้ยวซ้ายแยกหนองบัวคำแสนผ่านบ้านหนองด่าน  ผ่านตำบลอุทัยสวรรค์  เข้าสู่ตำบลโนนเมือง

                                องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  มีเนื้อที่ประมาณ  30.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  43,077  ไร่

 

                ลักษณะภูมิประเทศ                เป็นที่ราบสูง

 

                อาณาเขตติดต่อ

                ทิศเหนือ จรด  ตำบลอุทัยสวรรค์  และตำบลฝั่งแดง  อำเภอนากลาง

                ทิศใต้                      จรด  ตำบลโนนม่วง  อำเภอศรีบุญเรือง

                ทิศตะวันออก        จรด  ตำบลโนนขมิ้น  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

                ทิศตะวันตก           จรด  ตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง  และตำบลผาสามยอด 

                                                         อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

 

                ตำบลโนนเมือง  มีหมู่บ้านในเขตการจำนวน  15  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

                หมู่ที่  1                   บ้านโนนเมือง

                หมู่ที่  2                   บ้านโนนม่วง

                หมู่ที่  3                   บ้านโนนไหม

                หมู่ที่  4                   บ้านโนนศิลา

                หมู่ที่  5                   บ้านโนนสง่า

                หมู่ที่  6                  บ้านต้างคำ

                หมู่ที่  7                   บ้านภูพระ

          หมู่ที่  8                   บ้านโนนผักหวาน

                หมู่ที่  9                   บ้านมอเลี้ยว

                หมู่ที่  10                 บ้านโนนเปรมชัย

                หมู่ที่  11                 บ้านโนนม่วงใต้

                หมู่ที่  12                 บ้านโนนชัยศรี

                หมู่ที่  13                 บ้านนาอ่างทอง

                หมู่ที่  14                 บ้านโนนศิลาเหนือ

                หมู่ที่  15                 บ้านโนนผักหวานใต้

 

                2.  ประชากร

                                ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

                                                ประชากรทั้งสิ้น                    10,916  คน             แยกเป็น

                                                                ชาย                           5,502  คน

                                                                หญิง                          5,414  คน

                             จำนวนครัวเรือน                   2,537  ครัวเรือน